Rok 2023/2024

Časová organizace přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

I. Fáze – Vyhlášení

Březen 2023

Vyhlášení přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy www.zapotokem.cz a zveřejnění na dveřích Lesní mateřské školy Za potokem.

II. Fáze – Vydávání přihlášek

1.4. - 30.4.2023

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat dvěma způsoby:

1) Elektronické vydání, viz dokumenty ke stažení
2) Vyzvednutí v MŠ (Za potokem, Chlebovice), v pracovních dnech v době od 8–16 hod.

III. Fáze – Sběr žádostí (přihlášek) + jejich evidence

Ve středu 3.5. 2023 od 10 do 16 hod.

Podání žádosti:

1. osobní odevzdání (možné ve výše uvedených termínech v prostorách školy Za potokem, Chlebovice)
2. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: info@zapotokem.cz

Požadované dokumenty:

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (s originálními podpisy obou zák. zástupců)
2) Potvrzení o očkování dítěte, viz dokumenty ke stažení
3) Rodný list dítěte

Jakmile zaevidujeme vaši "Žádost o přijetí", bude vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, o kterém budete informování prostřednictvím e-mailu či sms.

IV. Fáze – Vyhodnocení žádostí

Nejpozději od 17. 5. do 20.5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na dveřích Lesní mateřské školy Za potokem, Chlebovice.

Škola Vám osobně předá nebo doručí písemné "Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte".

Podání přihlášky je možné i po 20.5. 2023, tedy po 4. fázi, v případě volné kapacity.

Termín předání přihlášky je možný dohodnout přes e-mail: info@zapotokem.cz. 

Podle §36 odst.3 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení. S obsahem spisu se lze seznámit dne 5.5.2023 v době od 10 do 12 hod. v prostorách školy.

Kritéria přijímacího řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti 5leté a starší (viz. povinné předškolní vzdělávání).
Dále jsou děti do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

- děti, které mají v mateřské škole sourozence
- děti, které dovršily k 1.9. příslušného roku 4 roky a více
- děti, které dovršily k 1.9. příslušného roku 3 roky
- děti, které dovršily k 1.9. příslušného 2,5 roku a více

Při shodném splnění kritérií bude rozhodnuto formou losu za přítomnosti zvolené komise (ředitelka, zvolený zástupce z řad učitelek, z řad zákonných zástupců).

V Chlebovicích 1.3.2023

Mgr. Iva Klugová, Ph.D., ředitelka školy

Chcete se s námi potkat?

Pokud se vám líbí naše filozofie a chtěli se s námi setkat, domluvte si schůzku. Potkáme se společně u nás Za potokem.