Rok 2024/2025
Výsledky přijímacího řízení 2024

Časová organizace přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

I. Fáze – Vyhlášení

Leden 2024

Vyhlášení přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy www.zapotokem.cz a zveřejnění na dveřích Lesní mateřské školy Za potokem.

II. Fáze – Vydávání přihlášek

3.1.2024 - 15.4.2024

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je nutné vyplnit na odkaze:

Školka v mobilu (skolkavmobilu.cz)

III. Fáze – Sběr podepsaných žádostí (přihlášek)

V pondělí 15.4. 2024 od 10:00 do 15:30 hod.

Podání žádosti:

Nejdříve je třeba žádost vyplnit na webu www.zapotokem.cz

1. podpis a osobní odevzdání (v prostorách lesní mateřské školy Za potokem, Chlebovice)
2. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: info@zapotokem.cz

Požadované dokumenty:

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (s originálními podpisy obou zák. zástupců)
2) Potvrzení o očkování dítěte
3) Rodný list dítěte

Jakmile zaevidujeme vaši "Žádost o přijetí", bude vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, o kterém budete informování prostřednictvím e-mailu či sms.

IV. Fáze – Vyhodnocení žádostí

Nejpozději do 31.5.2024 můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na dveřích Lesní mateřské školy Za potokem, Chlebovice.

V prostorách LMŠ Za potokem budete mít k dispozici "Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte".

Podání přihlášky je možné i po 20.5.2023, tedy po 4. fázi, v případě volné kapacity.

Termín předání přihlášky je možný dohodnout přes e-mail: info@zapotokem.cz.

Podle §36 odst.3 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení. S obsahem spisu se lze seznámit dne 5.6.2024 v době od 10 do 12 hod. v prostorách školy.

Kritéria přijímacího řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti 5leté a starší (viz. povinné předškolní vzdělávání).

Dále jsou děti do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

- děti, které mají v mateřské škole sourozence

- děti, které dovršily k 1.9. příslušného roku 4 roky a více

- děti, které dovršily k 1.9. příslušného roku 3 roky

- děti, které dovršily k 1.9. příslušného 2,5 roku a více

Při shodném splnění kritérií bude rozhodnuto formou losu za přítomnosti zvolené komise (ředitelka, zvolený zástupce z řad učitelek, z řad zákonných zástupců).

V Chlebovicích 2.1.2024

Gabriela Zatloukalová, ředitelka školy

Chcete se s námi potkat?

Pokud se vám líbí naše filozofie a chtěli se s námi setkat, domluvte si schůzku. Potkáme se společně u nás Za potokem.