Rok 2022/2023

Časová organizace přijímacího řízení proškolní rok 2022/2023

I. Fáze – Vydávání přihlášek

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat dvěma způsoby:

1) Elektronické vydání zde
2) Vyzvednutí v MŠ (Za potokem, Chlebovice), v pracovních dnech v době od 8–16 hod.

II. Fáze – Sběr žádostí (přihlášek) + jejich evidence

v pondělí 2.5. 2022 od 8 do 16 hod.
v úterý 3.5. 2022 od 7:30 do 12 hod.

Podání žádosti:

1. osobní odevzdání (možné ve výše uvedených termínech v prostorách školy Za potokem, Chlebovice)
2. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zapotokem@seznam.cz
4. do schránky mateřské školy na adrese Lesní MŠ Za potokem, Chlebovice.

Požadované dokumenty:

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání(s originálními podpisy obou zák. zástupců)
2) Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte

Jakmile zaevidujeme vaši "Žádost o přijetí", bude vašemudítěti přiděleno registrační číslo, o kterém budete informováníprostřednictvím e-mailu či sms.

III. Fáze – Vyhodnocení žádostí

Nejpozději od 17. 5. do 20.5. 2022 můžete očekávat informaci o přijetíči nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny nadveřích Lesní mateřské školy Za potokem, Chlebovice.

Škola Vám osobně předá nebo doručí písemné "Rozhodnutío přijetí / nepřijetí dítěte".

Podání přihlášky je možné i po 20.5. 2022, tedy po 3. fázi,v případě volné kapacity.

Termín předání přihlášky je možný dohodnout přes e-mail: zapotokem@seznam.cz. 

Podle §36 odst.3 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutík podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplněnípodkladů či důkazního řízení. S obsahem spisu se lze seznámit dne 6.5.2022v době od 10 do 12 hod. v kanceláři školy.

Kritéria přijímacího řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti 5letéa starší (viz. povinné předškolní vzdělávání).
Dále jsou děti do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

- děti, které mají v mateřské škole sourozence
- děti, které dovršily k 1.9. příslušného roku 4 roky a více
- děti, které dovršily k 1.9. příslušného roku 3 roky
- děti, které dovršily k 1.9. příslušného 2,5 roku a více

Chcete se s námi potkat?

Pokud se vám líbí naše filozofie a chtěli se s námi setkat, domluvte si schůzku. Potkáme se společně u nás Za Potokem.